Organisationsutveckling – Hur blir man en innovativ organisation?

Många företag och organisationer är inte alltid medvetna om hur innovativa de är. Eller uppfattar inte sitt arbete och position som att innefatta något speciellt nyskapande. Samtidigt är det svårt att idag få, och behålla, en tillväxt och marknadsposition, utan att ta tillvara på nya idéer i sin verksamhet. Green Forest Advisors har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa processer för att fånga upp nya idéer och utveckla projekt för att ta dem till konkreta tjänster/produkter.

Finansiering

Det finns många sätt att finansiera arbetet med att ta en idé till färdigt koncept.

Green Forest Advisors har många års erfarenhet av att hitta och erhålla finansiering för olika projekt och investeringar. Alltifrån mindre förstudier till storskaliga investeringar. Vi har framgångsrikt arbetat med svenska finansiärer såsom Vinnova, Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Energimyndigheten. Vi har även arbetat med internationella finansiärer såsom Nordiska Ministerrådet och assisterat och koordinerat ansökningar till EU:s många program som tex FP7, Horizon 2020, SME-instrumentet, LIFE m.m.

Dessutom har vi erfarenhet och kontakt med större investeringsorgan såsom Europeiska Investeringsbanken (EIB) Nordiska Investeringsbanken (NIB), International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), Sida m.m.

Projektutveckling

En framgångsrik innovationsprocess vinner ofta på att man från början driver det i projektform. Green Forest Advisors kan leda och assistera detta arbete från början till slut. Vi hjälper er att identifiera passande aktiviteter och processer som bör ingå, identifiera passande partners (vid behov) samt hur projektet bör drivas på bästa sätt. I vårt nätverk har vi tillgång till hundratals nationella och internationella aktörer, forskningsinstitut, teknikleverantörer och i många fall, även möjliga kunder och slutanvändare, som ofta vill vara med och utveckla och testa lösningar på sina problem. Vid behov kan vi också inkorporera en dimension av s.k. ”open innovation” (http://spinnovation.se/open-innovation/) och därmed förstärka innovationsarbetet än mer.

Vi har även möjlighet att ta fram mätmetoder och skapandet av passande upplägg för forskningsprojekt inom specifika områden.

Kommunikation och resultatspridning

Idag ställs det alltmer krav på att godkända projekt ska kunna visa på en effektiv strategi för hur projektens resultat kommer spridas till rätt målgrupp. Det är samtidigt viktigt att projektet förankras väl internt och att medarbetare och partners känner sig delaktiga i arbetet. Green Forest Advisors kan hjälpa att ta fram passande kommunikationsstrategier och genomföra återkommande insatser för att säkerställa att organisationen är delaktig. Därefter kan vi analysera och utvärdera resultaten av genomförda insatser, i syfte att förstärka projektets påverkan. Detta arbete innebär allt ifrån en retorisk analys av budskapet, till framtagande av marknadsföringsunderlag.

Projektadministration

Efter att projektet godkänts ska återkommande rapporter och underlag skickas in till finansiären. Det är då viktigt att man har interna processer på plats för att säkerställa att fakturor och övriga underlag finns tillgängliga, samt att de kan kopplas till projektets aktiviteter och den budget som presenterats. Green Forest Advisors kan assistera er i detta arbete från start till slut. Antingen som extern hjälp till projektledningen, eller som faktisk partner i projektet. Vi kan även skapa rapporterna och säkerställa att de kommuniceras i tid.

Affärsutveckling

Många företag som tagit fram nya innovativa lösningar har ändå svårt att nå nya marknader och kundsegment. Ibland kan det även vara svårt att navigera bland de många möjligheter som identifierats. Green Forest Advisors kan assistera i detta arbete. Vi kan genomföra marknadsanalyser och identifiera passande marknadssegment. I vårt nätverk har vi tillgång till möjliga partners och potentiella kunder. Vi kan därmed sätta er i kontakt med slutanvändare och gemensamt klargöra huruvida det finns ett intresse för en ”affär”.

E-post: marcus@greenforestadvisors.com | Telefon: 0730 932 985